Omega200W

#4 Cập nhật Omega 200W,100W, 65W

Những bản mẫu cuối cùng của Omega 200W và 100W. Sau quá trình hoàn thiện thì ChargeAsap cũng đã cho ra bản mẫu cuối cùng sau 6 tháng ròng làm việc với nhà máy. Đây là những bản mẫu có độ hoàn thiện cao nhất và chính xác nhất với bản thương mại. Hiện tại kế hoạch sản xuất của Omega chưa có thay đổi và dự kiến sản xuất xong vào giữa tháng 1 năm 2021

X
Scroll to Top